Francesc Feliu

Francesc Feliu
Professor

Bio

Francesc Feliu is a Professor at the University of Girona. He was awarded the Premi Marià Aguiló de Gramàtica històrica i Història de la llengua (1999) and received the Premi Extraordinari  for his Doctoral Dissertation (2000). Together with Josep Maria Nadal he directs a research group on History of the Language and Normative Language. He is currently director of the Institut de Llengua i Cultura Catalanes (University of Girona) and President of the Coordinadora d’Estudis Universitaris de Filologia Catalana. He is a member of ISIC-IVITRA. He is involved in the analysis of the history of the Catalan language and the relevance of normative aspects in the historical definition of languages. Among his recent publications, we could mention “El català oral de Girona al segle XV: noves perspectives d'estudiç” (Miscel·lània d'homenatge a Joan Martí i Castell), "Sobre els models lingüístics que arriben al poble en una Catalunya que és francesa. Una mirada als càntics missionals difosos al Rosselló al segle XVIII» (Qüestions de llengua a la Catalunya Nord [C. Lagarde i M. Berthelot, eds.]), “Languages as a construction: An enlightening perspective» (Constructing languages: norms, myths and emotions [F. Feliu i J.M. Nadal eds.]), “Els mites de la llengua» (eHumanista/IVITRA 6, 2014: 137-149).